Q-Sys | Privacyverklaring


Persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. We houden ons aan de vereisten van de Europese privacywetgeving (AVG).

Wat zijn persoonlijke gegevens?

De Wet geeft aan dat elk gegeven dat betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon kan worden aangeduid als persoonsgegeven. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Gegevens van organisaties vallen conform deze definitie niet onder persoonsgegevens.

Voorbeelden van persoonsgegevens

De meest voor de hand liggende voorbeelden zijn naam, adres en woonplaats van een individu. Daarnaast zijn ook telefoonnummers en postcodes met huisnummers voorbeelden. Gevoelige gegevens als ras, godsdienst of gezondheid worden ook wel bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze zijn door de wetgever extra beschermd.

Welke persoonsgegevens worden door Q-Sys verzameld?

Wij verzamelen in beginsel geen persoonsgegevens anders dan daar waar noodzakelijk. Wij verzamelen bijvoorbeeld géén gegevens van de bezoekers van onze website tenzij je zelf besluit deze achter te laten.

Wel verzamelen wij bijvoorbeeld persoonsgegevens via social media zoals Twitter en LinkedIn ingeval van een sollicitatie. Dit om een beter beeld te krijgen van de personen die bij ons willen komen werken.

Waar gebruiken we persoonlijke gegevens voor?

Wij verwerken de persoonsgegevens die je zelf bij ons achterlaat na een bezoek aan onze website. Voorbeelden daarvan zijn:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Deze gegeven gebruiken we om je op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen Q-Sys.

Hoe lang bewwaren we persoonlijke gegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn gegevens langer te bewaren. Voor gegevens die je zelf achterlaat en die we bijvoorbeeld gebruiken voor een nieuwsbrief geldt dat we die bewaren zolang als je ervoor aangemeld bent. Zodra je afgemeld wordt, verwijderen wij je gegevens binnen drie maanden.

Met wie delen we persoonlijke informatie?

Q-Sys zal je persoonlijke gegevens niet delen met andere partijen. Het is wel mogelijk dat wij derden inschakelen om diensten voor ons uit te voeren. Wij zorgen voor een zorgvuldige selectie van deze partijen en sluiten met deze partijen een zogenaamde verwerkersovereenkomst af waarin wij afdwingen dat jouw gegevens vertrouwelijk gehouden worden en dat jouw persoonlijke gegevens alleen in onze naam verwerkt worden. Wel kunnen we mogelijk wettelijk verplicht zijn je informatie vrij te geven.

Welke maatregelen we nemen

Wij nemen passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens tegen te gaan. Onze medewerkers die toegang hebben tot jouw persoonsgegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding en hebben uitsluitend toegang tot deze persoonsgegevens indien nodig voor de uitoefening van hun functie.

Recht op inzage, rechtzetting of verwijdering van persoonsgegevens.

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben individuen van wie wij persoonsgegevens verzamelen verschillende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens om hun privacy te waarborgen. Te weten:

  • Recht op inzage
  • Recht op verbetering/aanvulling
  • Recht op verwijdering
  • Recht op beperking van de verwerking
  • Recht op overdraagbaarheid
  • Recht op bezwaar tegen verwerking

Voor het verzoek tot uitoefening van één of meer van de bovenstaande rechten kan men zich wenden tot ons. Zodra we een verzoek van je ontvangen, gaan we kijken hoe we zo goed en zo snel mogelijk aan het verzoek kunnen voldoen.

Mocht je meer informatie over Privacy en de AVG willen, dan kun je die vinden op: AVG

Het auteursrecht op deze website berust bij Q-Sys of bij derden die met toestemming (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Q-Sys. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van Q-Sys.

terug

Home

Contact

Downloads

Privacy

Nieuws

Basis translatietafel voor een synchrotron

Lees verder...